Over ons

Wie zijn we?

De initiatiefnemer
Paul Mbikayi

Bestuur (vrijwillig en onbezoldigd)
Voorzitter: Kees de Keiser
Penningmeester: Paul Mbikayi
Secretaris: Herbert Schilthuis:
lid: Kees Verschoor

Over Wamiliki

Op  15 Juli 2021 is de Stichting Wamiliki opgericht.

Hieronder de doelstelling zoals deze verwoord is in de akte van oprichting.

De Stichting heeft ten doel:

  • Het scheppen van voorwaarden voor Afrikanen op het Afrikaanse continent en in Europa om zo tot een verhoogde participatie aan zaken die betrekking hebben tot ontwikkeling van en de relatie met het Afrikaanse continent te komen;
  • Het actief werken en bijdragen aan de verzoening en verbinding tussen Afrikanen en Europeanen in Europa en Afrika;
  • Het draaien en in de praktijk brengen van een pilot voor de Democratische Republiek Congo met betrekking tot de hierna onder lid 2 benoemde verwezenlijking;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met voorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.Stichting Wamiliki
“Eigenaarschap. Verbinden van Afrika en Europa. Verbinden van Afrikanen en Europeanen.”


De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het  organiseren van bijeenkomsten en trainingen ter bevordering van de eigen verantwoordelijkheid en het assumeren van een volwaardig eigenaarschap in zaken betreffende de ontwikkeling van het Afrikaanse continent;
  • Het contact leggen met, bijeenkomsten en trainingen organiseren voor partijen binnen Europa die het Afrikaanse continent wensen te helpen om zich te ontwikkelen ter voorkoming van de totale overname van het eigenaarschap uit handen van Afrikanen;
  • Het publiceren en odner de aandacht brengen van bereikte resultaten en impact zowel in Afrika als in Europa.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden,
zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De Stichting heeft een ANBI status,
voor meer informatie hierover bekijk onze werkwijze pagina